• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນກະສິກຳ

ຕາຕະລາງ 1: ເຂົ້າເປືອກນາປີ (ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງຕາຕະລາງ 2: ເຂົ້າເປືອກນາແຊງ (ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

 ຕາຕະລາງ 3: ເຂົ້າໄຮ່(ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)ຕາຕະລາງ 4: ສາລີລວມ(ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)ຕາຕະລາງ 5: ເຜືອກ ແລະ ມັນ(ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)ຕາຕະລາງ 6: ຖົ່ວດິນ(ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)ຕາຕະລາງ 7: ຖົ່ວເຫຼືອງ(ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)ຕາຕະລາງ 8: ພືດຜັກລວມ(ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ) 

ຕາຕະລາງ 9: ຈຳນວນສັດ ແລະ ປາແບ່ງຕາມເມືອງ