• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນກະສິກຳ

ຕາຕະລາງ 1: ເຂົ້າເປືອກນາປີ (ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

ລ/ດຊື່ເມືອງເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2015ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2015ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2014ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2015
01ໄຊ40254035389740351788319308
02ຫລາ70070770070731403181.5
03ນາໝໍ້27792648277926841152110917
04ງາ1588.515841588.5158463546336
05ແບງ26702756267027561067911024
06ຮຸນ28153440281534401419115480
07ປາກແບງ337217.3337217.31352869
ລວມ14914.515387.314786.515423.36512067115.5

ຕາຕະລາງ 2: ເຂົ້າເປືອກນາແຊງ (ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

ລ/ດຊື່ເມືອງເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2015ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2015ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2014ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2015
01ໄຊ52335233186170
02ຫລາ------
03ນາໝໍ້------
04ງາ24185241851079390
05ແບງ7216721620667
06ຮຸນ40354035135182
07ປາກແບງ3830.23830.29559.3
ລວມ443199.2443199.21701868.3

ຕາຕະລາງ 3: ເຂົ້າໄຮ່(ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

ລ/ດຊື່ເມືອງເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2015ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2015ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2014ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2015
01ໄຊ270025802654258049075160
02ຫລາ13501300135013002551.52080
03ນາໝໍ້133013301330133025502554
04ງາ143814381438143827322588
05ແບງ11501892115018922127.52838
06ຮຸນ90282262682211581233
07ປາກແບງ161211381612113832241706.85
ລວມ104821050010160105001925018159.85

ຕາຕະລາງ 4: ສາລີລວມ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

ລ/ດຊື່ເມືອງເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ປູກ (ຮຕ) 2015ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2014ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ (ຮຕ) 2015ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2014ຜົນຜະລິດ (ຕ) 2015
01ໄຊ68005656680056563304028131
02ຫລາ1872.51934.11872.51934.172748638.9
03ນາໝໍ້70625144706251442054820569.4
04ງາ113218811132188156487525.7
05ແບງ125007999.412507999.76663738488.8
06ຮຸນ169201577816920156479589077560
07ປາກແບງ15301560.615301558.173866232
ລວມ47816.539953.136566.539819.9236423187145.8

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ
Sorce: Department of Agriculture and forestry, Agriculture and forestry Office