• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນກະສິກຳ

ຕາຕະລາງ 1: ເຂົ້າເປືອກນາປີ (ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

[table id=30 /]

ຕາຕະລາງ 2: ເຂົ້າເປືອກນາແຊງ (ເນື້ອທີ່ປູກ, ເນື້ອທີ່ເກັບກ່ຽວ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

[table id=31 /]

ຕາຕະລາງ 3: ເຂົ້າໄຮ່(ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

[table id=32 /]

ຕາຕະລາງ 4: ສາລີລວມ (ເນື້ອທີ່, ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດ ແບ່ງຕາມເມືອງ)

[table id=33 /]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ
Sorce: Department of Agriculture and forestry, Agriculture and forestry Office