• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ລະຫັດສາລະບານ LSIC, ISCO, CPC, COPOG, COICOP

ໃນຕອນເຊົ້າເວລາ 9: 00 ໂມງ ຂອງວັນທີ 20 ກຸມພາ 2017  ກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ ລະຫັດສາລະບານ LSIC, ISCO, CPC, COPOG, COICOP, COGNI ແລະ COPP,  ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ 4 ອົງການຈັດຕັ້ງ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ສອນເພັດ ຂວັນສຸພາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈໍາແຂວງອຸດົມໄຊ.

ເພື່ອຮັບປະກັນແກ່ຂະບວນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ໄດ້ ຕາມມາຕະຖານສາກົນຢ່າງມີວິທະຍາສາດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ດ້ານວິຊາການສູງ, ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ແລະ ແມ່ນເປັນອີກວຽກງານທີ່ສໍາຄັນໜືງໃນລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.  ເພື່ອເປັນການຊຸກຍູ້, ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບໃນການສະໜອງ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ມີປະສິດທິພາບ, ຖຶກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ສະດວກ, ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນເວລາ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນຝຶກການນຳໃຊ້ບັນດາລະຫັດສາລະບານເຂົ້າໃນການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ແລະ ເປັນການກຽມພ້ອມໃຫ້ແກ່ການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ສົມທຽບຂໍ້ມູນສະຖິຕິກັບສາກົນ ແລະ ໃນພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ສ. ປ. ປ. ລາວ ທີ່ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກປະຊາຄົມອາຊຽນ, ການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກອົງການການຄ້າໂລກ ແລະ ເປັນການກະກຽມເຂົ້າໃນການສຳຫຼວດ ການຊົມໃຊ້ ແລະ ໃຊ້ຈ່າຍຄົວເຮືອນ, ສຳຫຼວດແຮງງານ, ສຳຫຼວດພົນເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສຄັ້ງທີ່ V ປີ 2025 ເຊິງມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 31 ທ່ານ ຍີງ 6 ທ່ານ, ມາຈາກກົມບໍລິການສະຖິຕິ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ຈາກບັນດາ 10 ແຂວງພາກເໜືອ (ແຂວງ ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນໍ້ທາ, ບໍ່ແກ້ວ, ຜົ້ງສາລີ, ຫລວງພະບາງ, ຫົວພັນ, ຊຽງຂວາງ, ວຽງຈັນ, ໄຊສົມບຸນ ແລະ ແຂວງ ໄຊຍະບຸລີ). ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະໄດ້ດໍາເນີນໄປເປັນເວລາ 5 ວັນເຕັມ ຈິງຈະສຳເລັດລົງ.