• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຜົນການສຳຫລວດສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ 2013

Microsoft Word - cover

 

ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ເປັນຜົນເນື່ອງມາຈາກ ການເຮັດທົດລອງຂອງວຽກງານສາມສ້າງ ສຳລັບສະຖິຕິ , ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ໄດ້ອີງໃສ່ແບບຟອມການປັບປຸງສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານ ທີ່ເອກະພາບທົ່ວປະເທດ ໂດຍການຄົ້ນຄວ້າ ປັບປຸງແບບຟອມຂອງທີມງານ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງອ້ອມຂ້າງ ແລະ ທິມງານວິຊາການຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ສົມທົບກັບຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ

  ການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານນີ້ໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນອີງໃສ່ຜົນຂອງການເຮັດທົດລອງຂອງລະດັບຊາດ ຊຶ່ງໄດ້ເລື້ອກເອົາແຂວງບາງແຂວງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາແລ້ວໃນປີ 2011,  ການເກັບກຳຂໍ້ມູນນີ້ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິພື້ນຖານໃຊ້ໂດຍເອກະພາບ (ປະຫຍັດເວລາ,   ງົບປະມານ,  ບຸກຄະລະກອນທີ່ຈຳເປັນລົງ, ຫຼຸດຜ່ອນການເກັບກຳຂໍ້ມູນຊ້ຳຊອນກັນຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ), ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ໃຊ້ແບບຟອມ 2 ລະດັບຄື: ເກັບຂໍ້ມູນລະດັບບ້ານ ແລະ  ເກັບຂໍ້ມູນລະດັບຄົວເຮືອນທຸກຄົວເຮືອນ ໂດຍໃຊ້ເຕັກນິກພື້ນຖານຂອງວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ເປັນການເກັບກຳໝົດທຸກຄົວເຮືອນທົ່ວແຂວງທີ່ເອກະພາບ (ທາງດ້ານເວລາ, ວິທີການ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ), ໄດ້ປັບປຸງໃຫ້ດີກວ່າການເກັບກຳຂໍ້ມູນຄັ້ງກ່ອນໆ ໂດຍນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຍີເຂົ້າມາຊ່ວຍເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ຂຽນຈາກ MS Access, ການວິໄຈຂໍ້ມູນໂດຍໃຊ້ Software SPSS  v18  ສາມາດກວດສອບ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນໄດ້ໄວ ,ຊັດເຈນ ກວ່າ ແລະ ສາມາດວິໄຈຂໍ້ມູນລົງເລິກຮອດລະດັບຄົວເຮືອນ.

ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ສະເໜີຜົນຂອງການວິໄຈຂໍ້ມູນໃນຮູບແບບຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ ແລະ ໄດ້ລົງເລິກລາຍລະອຽດຫຼາຍຢ່າງ ໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ ແລະ ສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຊຶ່ງການເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຜົນຂອງການເກັບກຳນີ້ ຈະເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າ ວິໄຈ, ວາງແຜນພັດທະນາລະດັບບ້ານໄດ້, ນອກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ສະເໜີໃນບົດລາຍງານສະບັບນີ້ແລ້ວຖ້າຫາກວ່າອົງການ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນໄດຫາກສົນໃຈທີ່ຕ້ອງການຈະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ຍັງສາມາດພົວພັນເອົາຂໍ້ມູນນຳສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ຮັກສາຄັງຂໍ້ມູນຂອງສະຖິຕິຕາມທີ່ຢູ່ທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້.