• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ໜ້າທີ ແລະ ຂອບເຂດສິດ

 1. ໜ້າທີ່
 • ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານເຂົ້ນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນແຂວງ, ນະຄອນ. ສ້າງແຜນການ ເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີ ຕໍ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນສະຖິຕິ, ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຍ້ອງຍໍ ແລະ ລົງວິໄນ ຕໍພະນັກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີຕໍສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຕໍ່ບຸກຄນ , ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ  ການຈັດຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນງານໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຕິບັດວິໃນ ຕໍ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະການຈັດຕັ້ງທີ່ປະຕິບັດຕາມລະບອບການລາຍງານ ແລະ ພັນນທະໃນການລາຍງານສະຖິຕິ ເຊີ່ງໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນ ມາດຕາ 20, 22 ແລະ 23ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ;
 • ໂຄສະນາ,ເຜີຍແຜ່ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບກົດໝາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນດຳເນີນງານ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິ  ແລະ  ຖວງເອົາຂໍ້ມູນສະຖິຕິຕາມການລາຍງານບໍລິຫານ ແລະ ການສຳຫຼວດເຊັ່ນ :  ການສຳຫຼວດໃຫຍ່ , ການສຳຫຼວດແບບຕົວແທນ ແລະ ການສຳລວດສະເພາະ ໃນທ້ອງຖິ່ນຂອງຕົນ; ສັງລວມ,ປຸງແຕ່ງ,ວິໄຈ,ຈັດພິມ,ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົງ;
 • ສ້າງຕາຕະລາງເກັບກຳ, ສ້າງປື້ມຄູ່ມື້, ເຂົ້າຮ່ວມປຶກສາຫາລື, ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບສະຖິຕິ ຕາມຄວາມຮັບຜິດສອບຂອງຕົນ; ຊຸກຍູ້ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ດ້ວຍການນຳໃຊ້ກົນໄກ ແລະ ວິທີການປະສານງານທີ່ເໝາສົມ;
 • ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ ສຶກສາອົບຮົມ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ  ຄວາມຊຳນານງານດ້ານໃຫ້ແກ່ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ສະຫຼຸບ, ລາຍງານຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ , ພະແນກແຜນການ ແລະ ກາານລົງທຶນ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ທັນເວລາ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.
 1. ຂອບເຂດສິດ
 • ອອກແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການດຳເນີນວຽກງານສະຖິຕິ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຊີ້ນຳ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຜະລິດ ແລະການເຜີຍແຜ່ ສະຖິຕິທາງການຂອງແຂວງ,ນະຄອນ, ເມືອງ,ເທດສະບານໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຄົ້ນຄົ້ວ ແລະ ສະເໝີສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍໜ້າທີ່ ຫຼື ປົດຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືຶອງ, ເທດສະບານ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜ່ງພາຍໃນສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນ ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນບົນພື້ນຖານຄວາມເຫັນດີເປັນເອກະພາບກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງ ແລະ ຄະນະຈັັດຕັ້ງຂອງແຂວງ, ນະຄອນ;
 • ພົ່ວພັນ, ຮ່ວມມືສາກົນ ກ່ຽວກັບວຽກງານສະຖິຕິ ໂດຍຜ່ານສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນກ່ຽວກັບລະບອບວິທີວິທະຍາສາດສະຖິຕິ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານສະຖິຕິ ຕາມແຜນດຳເນີນງານຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ຂະແໜງສະຖິຕິຂອງພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ນະຄອນ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ການປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ.