• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ອຸດົມໄຊອິນໂຟ

ໜ້າຕ່າງຂອງອຸດົມໄຊອິນໂຟ 1.0 ( oudomxayInfo 1.0)

ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອຸດົມໄຊອິນໂຟ ແມ່ນໃຊ້ສຳລັບຕິດຕາມການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຈັດລຽງ, ເກັບຮັກສາ ແລະ ນຳສະເໜີຂໍ້ມູນທີ່ມີມາດຕະຖານ ແລະ ມີປະສິດຕິພາຍ. ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ງ່າຍ ແລະ ສາມາດແລກປ່ຽນຢ່າງທົ່ວເຖິງ ລະຫວ່າງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ ອົງການພັດທະນາອື່ນໆ ພຽງແຕ່ທ່ານນຳໃຊ້ ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອຸດົມໄຊອິນໂຟ ທ່ານກໍ່ສາມາດຮຽນຮູ້ສິ່ງຕ່າງໆຈາກລະບົບດັ່ງກ່າວ.

  • ເຂົ້າເຖິງຄວາມຈິງ ແລະ ຊ່ວຍໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ດີກ່ວາໂດຍອີງໃສ່ຂໍ້ມູນພື້ນຖານ
  • ວິໄຈຂໍ້ມູນໃນລະດັບແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ເຂດພື້ນທີ່ສຳລັບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ
  • ພະລິດຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ, ຮູບສະແດງ ແລະ ແຜນທີ່ທີ່ມີປະສິດຕິພາບສູງ ສຳລັບການສ້າງບົດລາຍງານ, ບົດນຳສະເໜີ ແລະ ເຄື່ອງມືໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ.

ລະບົບການຂໍ້ມູນ ອຸດົມໄຊອິນໂຟສະໜອງບັນດາດັດສະນີໝາຍສຳລັບການລາຍງານ ໃນລະດັບສາກົນ ແລະ ບັນດາດັດສະນີໝາຍການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ( ທີ່ກ່ຽວພັນກັບເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັັດເພື່ອການພັດທະນາ) ແລະ ດັດສະນີໝາຍອື່ນໆສຳລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທົ່ວໄປ. ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອຸດົມໄຊອິນໂຟແມ່ນລະບົບຖານຂໍ້ມູນທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ກັບຄອມພີວເຕີ ແລະ ສາມາດນຳໃຊ້ໃນລະບົບເວັບໄຊ໌ ສະນັ້ນ; ທຸກໆທ່ານສາມາດເຂົ້າເຖິງລະບົບຖານຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວໃນທົ່ວໂລກ.

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເປັນຊ້ຽວຊານຈາກອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ພະນັກງານລັດ ຜູ້ວາງແຜນນະໂຍບາຍ, ພະນັກງານອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື ພົນລະເມືອງທົ່ວໄປສາມດນຳໃຊ້ລະບົບຖານຂໍ້ມູນອຸດົມໄຊອນໂຟເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄົ້ນຄ້ວາວິໄຈ ແລະ ການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ອື່ນໆ.

ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ OudomxayInfo 1.0