• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ວັດທະນາທຳ

ຕາຕະລາງ 1: ບ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທຳ ແບ່ງຕ່າມເມືອງ

[table id=13 /]

ຕາຕະລາງ 2: ອັດຕາສ່ວນບ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທຳ ແບ່ງຕ່າມເມືອງ

[table id=15 /]

ຕາຕະລາງ 3: ບ້ານພັກ ແລະ ຫ້ອງນອນ

[table id=17 /]

ຕາຕະລາງ 4: ໂຮງແຮມ ແລະ ຫ້ອງນອນ

[table id=20 /]

ຕາຕະລາງ 5: ຮີສອດ ແລະ ຮ້ານອາຫານ

[table id=18 /]

ຕາຕະລາງ 6: ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

[table id=21 /]

ຕາຕະລາງ 7: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

[table id=25 /]

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
Souce: Department of Information, Culture and Tourism