• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ວັດທະນາທຳ

ຕາຕະລາງ 1: ບ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທຳ ແບ່ງຕ່າມເມືອງ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ ບ້ານແບບຢ່າງ ສທສ ຄົວເຮືອນແບບຢ່າງ ສທສ 
201420152014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ555380881102511856
02ເມືອງ ຫຼາ2828384422283136
03ເມືອງ ນາໝໍ້5555425235345302
04ເມືອງ ງາ5252354631353144
05ເມືອງ ແບງ2939475243485246
06ເມືອງ ຮຸນ6161476447526950
07ເມືອງ ປາກແບງ5050334320463907
ລວມທົ່ວແຂວງ3303383223893106839541

ຕາຕະລາງ 2: ອັດຕາສ່ວນບ້ານວັດທະນາທຳ ແລະ ຄອບຄົວວັດທະນະທຳ ແບ່ງຕ່າມເມືອງ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ /ແຂວງຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ໂຮງຮຽນທີ່ມີນໍ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍ 
201420152014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ94.839572.057510080
02ເມືອງ ຫຼາ94.087868.29786069.6
03ເມືອງ ນາໝໍ້92.049654.75658692
04ເມືອງ ງາ98.0198.0151.2851.288894
05ເມືອງ ແບງ83.8686.559.94726197
06ເມືອງ ຮຸນ82.948857.14625479
07ເມືອງ ປາກແບງ85.7810037.09617570
ສະເລ່ຍທົ່ວແຂວງ90.2291.6457.2266.3274.8583.08

ຕາຕະລາງ 3: ບ້ານພັກ ແລະ ຫ້ອງນອນ

ລະຫັດຊື່ ເມືອງເຮືອນພັກ ຫ້ອງນອນ 
2014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ3126373459
02ເມືອງ ຫຼາ222226
03ເມືອງ ນາໝໍ້575555
04ເມືອງ ງາ453745
05ເມືອງ ແບງ252048
06ເມືອງ ຮຸນ886464
07ເມືອງ ປາກແບງ1615220164
ລວມທົ່ວແຂວງ6868791861

ຕາຕະລາງ 4: ໂຮງແຮມ ແລະ ຫ້ອງນອນ

ລະຫັດຊື່ ເມືອງໂຮງແຮມ ຫ້ອງນອນ 
2014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ1214523602
02ເມືອງ ຫຼາ114444
03ເມືອງ ນາໝໍ້ - - - -
04ເມືອງ ງາ - - - -
05ເມືອງ ແບງ - - - -
06ເມືອງ ຮຸນ226262
07ເມືອງ ປາກແບງ225964
ລວມທົ່ວແຂວງ1719688772

ຕາຕະລາງ 5: ຮີສອດ ແລະ ຮ້ານອາຫານ

ລະຫັດຊື່ ເມືອງຮີສອດ ຮ້ານອາຫານ 
2014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ118469
02ເມືອງ ຫຼາ1199
03ເມືອງ ນາໝໍ້ -1522
04ເມືອງ ງາ11912
05ເມືອງ ແບງ - -1122
06ເມືອງ ຮຸນ -3737
07ເມືອງ ປາກແບງ111717
ລວມທົ່ວແຂວງ44182188

ຕາຕະລາງ 6: ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ

ລະຫັດຊື່ ເມືອງນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ 
2014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ64594625753563345788
02ເມືອງ ຫຼາ462551949398
03ເມືອງ ນາໝໍ້3641546334958024
04ເມືອງ ງາ1532165926161112
05ເມືອງ ແບງ1004433111063016
06ເມືອງ ຮຸນ114441045082448134
07ເມືອງ ປາກແບງ251333545000760593
ລວມທົ່ວແຂວງ8519088383102050127065

ຕາຕະລາງ 7: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ

ລະຫັດຊື່ ເມືອງ ທຳມະຊາດ  ປະຫວັດສາດ ວັດທະນາທຳ 
20142015 2014 201520142015
01ເມືອງ ໄຊ1783398
02ເມືອງ ຫຼາ650137
03ເມືອງ ນາໝໍ້570078
04ເມືອງ ງາ860023
05ເມືອງ ແບງ543185
06ເມືອງ ຮຸນ16171753
07ເມືອງ ປາກແບງ1370076
ລວມທົ່ວແຂວງ70547124140

 

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ, ຫ້ອງການຖະແຫຼ່ງຂ່າວ ,ວັດທະນະທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ
Souce: Department of Information, Culture and Tourism