• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ລະບົບການຈັດຕັ້ງ

  1. ໂຄງຮ່ງການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິສາຍຕັ້ງ

    Organization chart1
  2.  ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ

Organization chart 2

3. ດ້ານບຸກຄະລາກອນ

3.1 ປະເພດພະນັກງານລັດຖະກອນ3.2. ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ອາສາສະມັກທັງໝົດແຍກຕາມວິຊາສະເພາະ

3.3. ພະນັກງານ, ລັດຖະກອນ ແລະ ອາສາສະມັກທັງໝົດແຍກຕາມລະດັບທິດສະດີ