• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຕາຕະລາງ 1

ໂຄງປະກອບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່ (ລາຄາໃນປີ, (ສ່ວນຮ້ອຍ))ຕາຕະລາງ 2

ອັດຕາເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່ (ລາຄາຄົງທີໃນປີ,(ສ່ວນຮ້ອຍ))ຕາຕະລາງ 3

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ