• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຕາຕະລາງ 1

ໂຄງປະກອບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່ (ລາຄາໃນປີ, (ສ່ວນຮ້ອຍ))ຕາຕະລາງ 2

ອັດຕາເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່ (ລາຄາຄົງທີໃນປີ,(ສ່ວນຮ້ອຍ))ຕາຕະລາງ 3

ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ