• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງປະກອບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່
ລາຄາໃນປີ, (ສ່ວນຮ້ອຍ)

[table id=26 /]

ຕາຕະລາງ 2: ອັດຕາເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່
ລາຄາຄົງທີໃນປີ,(ສ່ວນຮ້ອຍ)

[table id=27 /]

ຕາຕະລາງ 3: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ
( ກີບ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ)

[table id=28 /]

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ , ສູຕຂ,ພຜທ
Source: Division of Economic Statistics,PSC,DPI