• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ລວມຍອດພະລິດຕະພັນພາຍໃນ

ຕາຕະລາງ 1: ໂຄງປະກອບລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່
ລາຄາໃນປີ, (ສ່ວນຮ້ອຍ)

ຂະແໜງການ20112012201320142015
​ຂະ​ແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້57.725056,4049.2345
ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ14.582712.2316.8831
ຂະແນງການບໍລິການ27.72331.3733.8924

ຕາຕະລາງ 2: ອັດຕາເພີ່ມລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນແບ່ງຕາມກິດຈະກຳຕົ້ນຕໍ່
ລາຄາຄົງທີໃນປີ,(ສ່ວນຮ້ອຍ)

ຂະແໜງການ20112012201320142015
​ຂະ​ແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້7.6957.229.59
ຂະ​ແໜງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ17.041722.890.8919
ຂະແນງການບໍລິການ121031.3733.8912

ຕາຕະລາງ 3: ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕໍ່ຫົວຄົນ
( ກີບ ແລະ ໂດລາສະຫະລັດ)

ຂະແໜງການ20112012201320142015
​ອັດ​ຕາ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ(GDP)​ບັນ​ລຸ11.051111.6110.0311
ມູນ​ຄ່າ​ຜະ​ລິດ​ຕະ​ພັນ​ພາຍ​ໃນ​ແຂວງ (GDP )220024232391.53162.953172.43
ສະ​ເລ່ຍ/ຄົນ/​ປີ(u$ )8809341020.661196.321200

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ຂະແໜງສະຖິຕິເສດຖະກິດ , ສູຕຂ,ພຜທ
Source: Division of Economic Statistics,PSC,DPI