• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ພາລະບົດບາດ

ສູນສະຖິຕິແຂວງ ຂຽນຫຍໍ້ຕົວອັກສອນວ່າ “ສຕຂ” ຂຽນເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ provincial Statistics Centre (OPSC), ສັງກັດໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກ, ຂອງພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແຂວງ, ສ່ວນດ້ານວິຊາການ, ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ງົບປະມານ ຂຶ້ນກັບສາຍຕັ້ງ.  ສຳລັບຊີວິການເມືອງແມ່ນຂຶ້ນກັບພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ,ນະຄອນ ມີພາລະບົດບາດໃນການເກັບກຳ,  ສັງລວມ ແລະ ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈຂໍ້ມູນ, ເຜີຍແຜ່,ພ້ອມທັງລາຍງານສະຖິຕິທາງການ ກ່ຽວກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນລະດັບແຂວງແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ.