• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ນິຍາມຄຳສັບສະຖິຕິ

 1. ສະຖິຕິທາງການໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິໂດຍໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 2. ສະຖິຕິຂະແໜງການໝາຍເຖິງ ຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ  ໂດຍຜ່ານຂະບວນການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈ ແລະ ການວິເຄາະ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິໂດຍກະຊວງ, ອົງການ, ສະຖາບັນຕ່າງໆ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຂະແໜງການຕົນ;
 3. ຄວາມເປັນເອກະລາດທາງດ້ານວິຊາການ ໝາຍເຖິງ ສິດໃນການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິຢ່າງພາວະວິໄສ ແລະ ເປັນເອກະລາດ;
 4. ການຜະລິດສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳ, ການສັງລວມ, ການຄິດໄລ່, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິໄຈ, ການວິເຄາະ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 5. ການປຸງແຕ່ງສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ  ຂັ້ນຕອນໜຶ່ງຂອງການຜະລິດສະຖິຕິກ່ຽວກັບການສຶກສາຄວາມສອດຄ່ອງຫຼືຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງຂໍ້ມູນ, ການໃສ່ລະຫັດສາລະບານ, ການຈັດລຽງ ລຳດັບ, ການຈັດໝວດ, ການຈັດກຸ່ມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 6. ການສຳຫຼວດສະຖິຕິໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ຕາມແບບສອບຖາມ ດ້ວຍການສຳພາດ ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນ ແບບທາງກົງ ແລະທາງອ້ອມ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິແລະ ໄລຍະເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນໃນແຕ່ລະການສຳຫຼວດ;
 7. ການລາຍງານບໍລິຫານໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼື ຕົວເລກ ໂດຍຜ່ານການລາຍງານຂອງການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນທີ່ມີການລາຍງານແບບປົກ ກະຕິກ່ຽວກັບການເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ;
 8. ຕົວຊີ້ບອກ ໝາຍເຖິງ ດັດຊະນີໝາຍ ທີ່ຄິດໄລ່ອອກມາເປັນຕົວເລກສະຖິຕິຊຶ່ງສ່ອງແສງ ເຖິງຂະໜາດ, ລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງການພັດທະນາ, ໂຄງປະກອບ, ອັດຕາສ່ວນພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນສະຖານທີ່ແລະ ໄລຍະເວລາໃດໜຶ່ງ;
 9. ຂໍ້ມູນດິບ ໝາຍເຖິງຂໍ້ມູນຫຼືຕົວເລກ ທີ່ໄດ້ມາຈາກການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການຜະລິດ ຢ່າງຄົບຊຸດ ຕາມຫຼັກວິທະຍາສາດສະຖິຕິ;
 10. ການຂຶ້ນບັນຊີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໝາຍເຖິງ ການເກັບກຳສະຖິຕິບັນຊີຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານ ທີ່ມີການບັນທຶກຢ່າງເປັນປະຈຳແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງລັດ, ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານແລະ ການຈັດຕັ້ງອື່ນ;
 11. ລະບົບລະຫັດສາລະບານໝາຍເຖິງ ການຈັດແບ່ງຂໍ້ມູນສະຖິຕິອອກເປັນພາກ, ຂະແໜງ ການ, ໝວດ, ໝູ່, ກຸ່ມ ດ້ວຍການໃສ່ລະຫັດສາລະບານເພື່ອນຳໃຊ້ເປັນເອກະພາບໃນການຜະລິດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂອງລະບົບການຈັດຕັ້ງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ;
 12. ຫົວໜ່ວຍພື້ນຖານໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ທີ່ບໍໍ່ແມ່ນຂອງລັດ ທີ່ດຳເນີນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ການຜະລິດ, ການບໍລິການແລະ ການເຄື່ອນໄຫວວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ ທີ່ຫວັງຜົນກຳໄລ ແລະບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ;
 1. ນັກເດີນສຳຫຼວດ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະກອນຫຼືບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນ ໃນການດຳເນີນການສຳຫຼວດໃດໜຶ່ງ;
 2. ນັກກວດກາ ໝາຍເຖິງ ລັດຖະກອນຫຼືບຸກຄົນທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດຖະກອນຊຶ່ງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ກວດກາຂໍ້ມູນ, ຕົວເລກທີ່ນັກເດີນສຳຫຼວດ ເກັບກຳ ແລະ ສັງລວມໄດ້;
 3. ຜູ້ສະໜອງຂໍ້ມູນໝາຍເຖິງ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຕັ້ງພູມລຳເນົາຢູ່ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ;
 4. ສຳນວນຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໝາຍເຖິງ ເອກະສານທີ່ມີການບັນທຶກ, ສັງລວມເອົາລາຍລະອຽດ ກ່ຽວ ກັບການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິ