• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຕິດຕໍ່ ສຕຂ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ອຸດົມໄຊ

Provincial Statistics Centre:PSC

ບ້ານ ພູຂຽວ ເມືອງ ໄຊ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

Website:  www.psc.gov.la

facebook : www.facebook/odxpsc

E-mail: psc_odx@hotmail.com

ໂທລະສັບ: (856) 81 312 347, 312 038

ແຟັກ     : (856) 81 312 347