• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ດຳລັດ

table-dumlad

ສັນາລັກວັທີປະກາດໃຊ້ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້