• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນໂຍທາທິການ

ຕາຕະລາງ 1:ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແບ່ງຕາມປະເພດການຂົນສົ່ງ
ຫົວໜ່ວຍ: ໂຕນ

ຂໍ້ມູນໂຍທາ