• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນແຮງງານ

ຕາຕະລາງ 1: ຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານ

ລຳດັບລາຍການ201320142015
1ຈຳນນວນແຮງງານທັງໝົດ787381764836
2ຈຳນວນແຮງງານພາຍໃນ666061533125
ເພດຊາຍ499026922202
ເພດຍີງ16703461923
3ຈຳນວນແຮງງານຕ່າງປະເທດ121320231711
ເພດຊາຍ95315981382
ສສ ຫວຽດນາມ331479298
ສປ ຈີນ62111081082
ປະເທດອື່ນໆ1112
ເພດຍີງ260425329
ສສ ຫວຽດນາມ438965
ສປ ຈີນ217335264
ປະເທດອື່ນໆ010
4ຈຳນວນແຮງງານ (ຂຶ້ນທະບຽນ)787374131363
ແຮງງານຂົງເຂດກະສິກໍາ25692454298
ແຮງງານຂົງເຂດອຸດສາຫະກໍາ16681453211
ແຮງານຂົງເຂດບໍລິການ36363506854

ຕາຕະລາງ 2: ຈຳນວນແຮງງານແບ່ງຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
Source: Department of labour social welfare