• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນແຮງງານ

ຕາຕະລາງ 1: ຂໍ້ມູນດ້ານແຮງງານ

[table id=6 /]

ຕາຕະລາງ 2: ຈຳນວນແຮງງານແບ່ງຂົງເຂດເສດຖະກິດ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ
Source: Department of labour social welfare