• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນສຶກສາ

ຕາຕະລາງ 1: ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານສຶກສາ

ຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານ  20142015
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຂອງຊັ້ນປະຖົມ120.5126.7
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນສຸດທິຂອງຊັ້ນປະຖົມ98.498.5
ອັດຕາການເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມ96.497.9
ອັດຕາການລອດເຫລືອ (ນັກຮຽນທີ່ເຂົ້າຮຽນແຕ່ຊັ້ນ ປ1 ທີ່ສືບຕໍ່ຮຽນຮອດຊັ້ນ ປ5)
71.474.9
ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກຍິງຕໍ່ເດັກຊາຍໃນຊັ້ນປະຖົມ 9393.1
ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກຍິງຕໍ່ເດັກຊາຍໃນຊັ້ນ ມ ຕົ້ນ86.587.7
ອັດຕາສ່ວນຂອງເດັກຍິງຕໍ່ເດັກຊາຍໃນຊັ້ນ ມ ປາຍ78.279.1
ອັດຕາສ່ວນຂອງເພດຍິງຕໍ່ເພດຊາຍການສືກສາຊັ້ນສູງ57.554.8
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ 1 ຄົນ ຊັ້ນປະຖົມ2222.75
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ 1 ຄົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ1919
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ 1 ຄົນ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ2221
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຄູ 1 ຄົນ ວິທະຍາໄລ1414
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ 1 ຫ້ອງ ຊັ້ນປະຖົມ26.925
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ 1 ຫ້ອງ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ38.538.1
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ 1 ຫ້ອງ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕອນປາຍ29.843
ອັດຕາສ່ວນນັກຮຽນຕໍ່ຫ້ອງຮຽນ 1 ຫ້ອງ ວິທະຍາໄລ4264.4
ອັດຕາການເສັງຈົບຊັ້ນປະຖົມອາຍຸ 15 ປີ ຂຶ້ນໄປ - -
ອັດຕາການເຂົ້າຮຽນລວມຊັ້ນອະນຸບານ30.233.7
ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງຊັ້ນປະຖົມ7.57.5
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສືຂອງກຸ່ມອາຍຸ 15-24 ປີ98.799.3
ອັດຕາການບໍ່ຮູ້ໜັງສື ອາຍຸ 15-40 ປີ98.398.7
ອັດຕາການຮູ້ໜັງສື ອາຍຸ 41 ປີຂຶ້ນໄປ98.691.9
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ80.284.7
ອັດຕາເຂົ້າຮຽນລວມຂອງຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ40.447.9
ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ10.6
ອັດຕາການຄ້າງຫ້ອງ ຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ0.50.3
ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັ້ນປະຖົມ75.8
ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ6.37
ອັດຕາປະລະການຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ34.3
ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງເດັກຍິງຕໍ່ເດັກຊາຍ0.850.84
ອັດຕາລອດເຫລືອຊັ້ນປະຖົມ7174.9
ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
Soure: Department of Education and Sport