• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນສຶກສາ

ຕາຕະລາງ 1: ຕົວຊີ້ວັດທາງດ້ານສຶກສາ

[table id=7 /]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
Soure: Department of Education and Sport