• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນສາທາ

ຕາຕະລາງ 1: ຈຳນວນໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ຫ້ອງກວດພະຍາດ(ຄຣີນິກ) ແບ່ງຕາມເມືອງ ປີ 2015
ຫົວໜ່ວຍ: ແຫ່ງ

[table id=9 /]

ຕາຕະລາງ 2:ຈຳນວນຕຽງນອນຄົນເຈັບແບ່ງຕາມເມືອງ
ຫົວໜ່ວຍ: ແຫ່ງ

[table id=11 /]

ຕາຕະລາງ 3:ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ແບ່ງຕາມເມືອງ
ຫົວໜ່ວຍ: ຄົນ

[table id=12 /]

ຕາຕະລາງ 4:ບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ,ບ້ານແບບຢ່າງ ແລະ ຄອບຄົວແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກແບ່ງຕາມເມືອງ
ຫົວໜ່ວຍ: ບ້ານ

[table id=13 /]

ຕາຕະລາງ 5:ອັດຕາສ່ວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ,ບ້ານແບບຢ່າງ ແລະ ຄອບຄົວແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກແບ່ງຕາມເມືອງ

[table id=14 /]

ຕາຕະລາງ 6:ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແບ່ງຕາມເມືອງ

[table id=15 /]

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ
Sorce: Department of Health, Health Office

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບເມືອງໄຊແມ່ນບໍ່ມີໂຮງໝໍເມືອງ ເຊີ່ງເອີ້ນວ່າ: ສູນບໍລິການດ້ານສາທາ