• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນສາທາ

ຕາຕະລາງ 1: ຈຳນວນໂຮງໝໍ, ສຸກສາລາ, ຫ້ອງກວດພະຍາດ(ຄຣີນິກ) ແບ່ງຕາມເມືອງ ປີ 2015
ຫົວໜ່ວຍ: ແຫ່ງ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ /ແຂວງໂຮງໝໍສຸກສາລາຫ້ອງກວດພະຍາດ (ຄຣີນີກ)
01ເມືອງ ໄຊ -832
02ເມືອງ ຫຼາ152
03ເມືອງ ນາໝໍ້192
04ເມືອງ ງາ161
05ເມືອງ ແບງ161
06ເມືອງ ຮຸນ1101
07ເມືອງ ປາກແບງ152
ໂຮງໝໍແຂວງ1 - -
ລວມ 7 ເມືອງ64941

ຕາຕະລາງ 2:ຈຳນວນຕຽງນອນຄົນເຈັບແບ່ງຕາມເມືອງ
ຫົວໜ່ວຍ: ແຫ່ງ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ /ແຂວງ  
ຕຽງນອນຄົນເຈັບໃນໂຮງໝໍຕຽງນອນຄົນເຈັບໃນສຸກສາລາ
01ເມືອງ ໄຊ -14
02ເມືອງ ຫຼາ1510
03ເມືອງ ນາໝໍ້1518
04ເມືອງ ງາ1516
05ເມືອງ ແບງ1512
06ເມືອງ ຮຸນ2018
07ເມືອງ ປາກແບງ1810
ໂຮງໝໍແຂວງ85 -
ລວມ9898

ຕາຕະລາງ 3:ຄວາມປອດໄພຂອງແມ່ແບ່ງຕາມເມືອງ
ຫົວໜ່ວຍ: ຄົນ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ /ແຂວງ   
ມາຝາກທ້ອງ 1 ຄັ້ງມາຝາກທ້ອງ 4 ຄັ້ງມາເກີດລູກໃນໂຮງໝໍ
01ເມືອງ ໄຊ197814153017
02ເມືອງ ຫຼາ389283476
03ເມືອງ ນາໝໍ້11685681282
04ເມືອງ ງາ933444609
05ເມືອງ ແບງ879611583
06ເມືອງ ຮຸນ194910432010
07ເມືອງ ປາກແບງ712447981
ໂຮງໝໍແຂວງ191514812614
ລວມ 7 ເມືອງ800848118958

ຕາຕະລາງ 4:ບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ,ບ້ານແບບຢ່າງ ແລະ ຄອບຄົວແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກແບ່ງຕາມເມືອງ
ຫົວໜ່ວຍ: ບ້ານ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ ບ້ານແບບຢ່າງ ສທສ ຄົວເຮືອນແບບຢ່າງ ສທສ 
201420152014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ555380881102511856
02ເມືອງ ຫຼາ2828384422283136
03ເມືອງ ນາໝໍ້5555425235345302
04ເມືອງ ງາ5252354631353144
05ເມືອງ ແບງ2939475243485246
06ເມືອງ ຮຸນ6161476447526950
07ເມືອງ ປາກແບງ5050334320463907
ລວມທົ່ວແຂວງ3303383223893106839541

ຕາຕະລາງ 5:ອັດຕາສ່ວນບ້ານທີ່ໄດ້ຊົມໃຊ້ຖົງຢາປະຈໍາບ້ານ,ບ້ານແບບຢ່າງ ແລະ ຄອບຄົວແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກແບ່ງຕາມເມືອງ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ ຖົງຢາປະຈຳບ້ານ ບ້ານແບບຢ່າງ ສທສ ຄົວເຮືອນແບບຢ່າງ ສທສ 
201420152014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ56.7054.6382.4790.7277.2582.12
02ເມືອງ ຫຼາ63.6363.6386.3610065.8589.54
03ເມືອງ ນາໝໍ້88.7088.7067.7483.8752.1877.17
04ເມືອງ ງາ83.8783.8756.4574.1960.3456.06
05ເມືອງ ແບງ10.5167.2481.03110.3463.6673.05
06ເມືອງ ຮຸນ65.5966.30450.5346.7338.5753.38
07ເມືອງ ປາກແບງ90.9090.9060.0078.1846.2381.95
ສະເລ່ຍທົ່ວແຂວງ65.7073.6169.2283.4357.7373.33

ຕາຕະລາງ 6:ອັດຕາການຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ, ວິດຖ່າຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກແບ່ງຕາມເມືອງ

ລະຫັດຊື່ເມືອງ /ແຂວງຊົມໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ຊົມໃຊ້ວິດຖ່າຍ ໂຮງຮຽນທີ່ມີນໍ້າ ແລະ ວິດຖ່າຍ 
201420152014201520142015
01ເມືອງ ໄຊ94.839572.057510080
02ເມືອງ ຫຼາ94.087868.29786069.6
03ເມືອງ ນາໝໍ້92.049654.75658692
04ເມືອງ ງາ98.0198.0151.2851.288894
05ເມືອງ ແບງ83.8686.559.94726197
06ເມືອງ ຮຸນ82.948857.14625479
07ເມືອງ ປາກແບງ85.7810037.09617570
ສະເລ່ຍທົ່ວແຂວງ90.2291.6457.2266.3274.8583.08

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ, ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກເມືອງ
Sorce: Department of Health, Health Office

ໝາຍເຫດ: ສຳລັບເມືອງໄຊແມ່ນບໍ່ມີໂຮງໝໍເມືອງ ເຊີ່ງເອີ້ນວ່າ: ສູນບໍລິການດ້ານສາທາ