• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ເພີ່ມທະວີການຜະລິດ ແລະ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການໃຫ້ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ ເພື່ອກ້າວສູ່່ການເຊື່ອມໂຍງ ທາງດ້ານ ຄຸນະພາບ ຕາມມາດຕະຖານສະຖິຕິສາກົນນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ແລະ ປະຊາກອນ

ຕາຕະລາງ 1: ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ທັງໝົດທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊຕາຕະລາງ 2: ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ແບ່ງຕາມເມືອງຕາຕະລາງ 3: ພົນລະເມືອງທຸກ ແບ່ງຕາມເມືອງຕາຕະລາງ 3: ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງທຸກ ແບ່ງຕາມເມືອງ