• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ແລະ ປະຊາກອນ

ຕາຕະລາງ 1: ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ທັງໝົດທົ່ວແຂວງອຸດົມໄຊຕາຕະລາງ 2: ຈຳນວນພົນລະເມືອງ ແບ່ງຕາມເມືອງຕາຕະລາງ 3: ພົນລະເມືອງທຸກ ແບ່ງຕາມເມືອງຕາຕະລາງ 3: ອັດຕາສ່ວນພົນລະເມືອງທຸກ ແບ່ງຕາມເມືອງ