• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນພູມສາດ

ຕາຕະລາງ 01
ທີ່ຕັ້ງພູມສາດຂອງແຂວງອຸດົມໄຊ

   ແຂວງອຸດົມໄຊຕັ້ງຢູ່ທິດເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ນອນຢູ່ໃນຈຸດໃຈກາງທາງເຊື່ອມຈອດ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບບັນດາແຂວງ ແລະ ອອກສູ່ຕ່າງປະເທດ. ມີໄລຍະຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 600 km, ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 15.370 km2, ເທົ່າກັບ 6,5% ຂອງເນື້ອທີ່ທົ່ວປະເທດ ແລະ ເທົ່າກັບ 14% ຂອງເນື້ອທີ່ບັນດາແຂວງພາກເໜືອ. ມີຊາຍແດນທາງບົກ ແລະ ທາງນ້ຳຍາວທັງໝົດປະມານ 662,25 km; ໃນນັ້ນ:

Geographics