• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ຕາຕະລາງທີ 1: ຈຳນວນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ

ປີບ້ານທີ່​ຊົມ​ໃຊ້​
ໄຟ​ຟ້າ​ຕາ​ຄ່າຍ
ບ້ານທີ່​ຊົມ​ໃຊ້​
ໄຟ​ຟ້າ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ
ອັດຕາສ່ວນບ້ານ
ທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕາຄ່າຍ
ອັດຕາສ່ວນບ້ານ
ທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
20112234447.349.34
20122823559.247.43
20133172967.3036.15
20143243268.786.79
20153373271.706.80

ຕາຕະລາງທີ 2: ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ

ປີຄົວເຮືອນທີ່​ໃຊ້
​ໄຟ​ຟ້າ​ຕາ​ຄ່າຍ
ຄົວເຮືອນທີ່​ໃຊ້​
ໄຟ​ຟ້າ​ແສງ​ຕາ​ເວັນ
ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນ
ທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າຕາຄ່າຍ
ອັດຕາສ່ວນຄົວເຮືອນ
ທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າແສງຕາເວັນ
201115474 -32.38 -
201216851 -34.34 -
201328767 -56.22 -
201441280201377.603.78
201541842201175.553.63

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
Source: Department of Energy and Mines