• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ຕາຕະລາງທີ 1: ຈຳນວນບ້ານທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ

[table id=34 /]

ຕາຕະລາງທີ 2: ຈຳນວນຄົວເຮືອນທີ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ

[table id=35 /]

ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ: ພະແນກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
Source: Department of Energy and Mines