• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນດັດສະນີລາຄາ

ຕາຕະລາງ 1: ລາຄາສິນຄ້າບາງລາຍການໃນຕະຫລາດ
ຫົວໜ່ວຍ: ກີບ

[table id=29 /]

ຕາຕະລາງ 2: ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້