• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນດັດສະນີລາຄາ

ຕາຕະລາງ 1:ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມປີ