• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂໍ້ມູນການປົກຄອງ

ຕາຕະລາງ 1: ຈໍານວນບ້ານແບງຕາມເມືອງຕາຕະລາງ 2: ຈໍານວນຄົວເຮືອນທົ່ວແຂວງຕາຕະລາງ 3: ຈໍານວນຄົວເຮືອນແບ່ງຕາມເມືອງ