• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ກົດໝາຍ

ເລກທີວັນທີປະກາດໃຊ້ເນື້ອໃນໂດຍຫຍໍ້ດາວໂລດ
30/ສພຊ30/06/2010ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິstatistics_law_2010_lao
475/ລບ18/10/2012ດຳລັດແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ