• ໂທ: 081 312 347 | 020 52394441

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອຸດົມໄຊ

Oudomxay Provincial Statistics Centre

ຂ່າວພາຍໃນສູນ

ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສີ່ງພີມຕ່າງໆ

Infographic

ຂໍ້ມູນດ້ານສະຖິຕິ